Algemene voorwaarden Beyourselfnow

Algemene voorwaarden Beyourselfnow/Therapeutisch instituut

Giraffeweg 2
1338 EG, Almere-Buiten

TEL: +31 36 5499887 (ma tm vr)
KVK 39072443 Vestigingsnr. 000011524405

 1. Aanmelding en bevestiging
  Aanmelding geschiedt door invulling van het inschrijfformulier via de site www.newhumanculture.eu. De inschrijving is definitief na bevestiging per email door BEYOURSELFNOW. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van de opleidingskosten. Deelnemer zorgt ervoor dat twee weken voor aanvang van de cursus het volledige bedrag is voldaan.
 2. Cursus volgeboekt
  Indien een opleiding is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk, een alternatief worden geboden. Er is een mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.
 3. Kosten en betalingsregeling
  De cursuskosten staan vermeld op de site. Hierbij zijn de inschrijf-/administratiekosten en het lesmateriaal inbegrepen. Betaling in termijnen is mogelijk. Cursuskosten dienen twee weken voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan.
 4. Annulering en restitutie door deelnemer(s)
  Bij annuleringen van de deelnemer, twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld gerestitueerd minus de administratiekosten. Indien u bent verhinderd wordt u automatisch naar de volgende cursus data doorgeboekt. Bij stoppen tijdens de opleiding of “no show” vindt er geen restitutie plaats. Slechts bij ernstige overmacht kan in overleg met de directie besloten worden om in een latere cursus opnieuw in te stromen. Dit ter beoordeling van de directie. Restitutie is mogelijk twee weken voor aanvang van de cursus, exclusief registratie- en administratie-kosten zijnde 20% van de cursuskosten.
 5. Aantal deelnemers
  Bij te weinig deelnemers kan BEYOURSELFNOW besluiten de cursus op een andere data te plannen. Indien u niet kan op deze data worden de reeds betaalde gelden gerestitueerd, inclusief de inschrijf- en administratiekosten.
 6. Lesmateriaal
  Al het geboden lesmateriaal (schriftelijk of per mail) en de presentatie(s) blijven eigendom van BEYOURSELFNOW. Niets hiervan mag gekopieerd worden of op andere wijze via data (PC, foto, film, geluid) vastgelegd worden. Bij misbruik hiervan zal per overtreding € 5000,00 gevorderd worden. Toestemming dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
 7. Afwezigheid tijdens de cursus
  Indien om zwaarwegende redenen een lesdag niet gevolgd kan worden, dient BEYOURSELFNOW hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.
 8. Wijzigingen en afzegging opleiding
  BEYOURSELFNOW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en/of de lestijden. BEYOURSELFNOW streeft er naar om de opleiding conform het gepubliceerde programma te verzorgen. BEYOURSELFNOW kan op geen enkele wijze gehouden worden aan vooraf gepubliceerde data’ s en tijden.

BEYOURSELFNOW aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In dat geval zal BEYOURSELFNOW alles in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden volledig worden gerestitueerd. Bij minder dan het minimum aantal inschrijvingen behoudt BEYOURSELFNOW zich het recht om de opleiding te cancelen. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, wordt het volledige cursusgeld teruggestort.

Wijzigingen in woon- en/of emailadres dient de cursist tijdig aan BEYOURSELFNOW door te geven.

Accreditatie wordt verleend door de genoemde verenigingen te vinden op de site: www.BEYOURSELFNOW.nl.

 1. Aansprakelijkheid
  Hoewel BEYOURSELFNOW zich zal inspannen om de opleiding naar beste kunnen en inzicht te (doen) geven, is zij niet aansprakelijk voor enige door de cursist geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de toepassing of het resultaat daarvan. De cursist verplicht zich BEYOURSELFNOW voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.
 2. Risico’s en veiligheid
  Men dient rekening te houden dat bij diverse cursussen het uit voeren van praktische vaardigheden op elkaar geoefend wordt. Ook het werken met rubber handschoenen is tijdens de cursus voor dry needling verplicht. Het werken met naaldtechnieken kan een gevaar voor uw gezondheid opleveren, zoals een pneumethorax of een besmetting. U bent zelf verantwoordelijk voor de nodige vaccinaties, dit in overleg met de GGD of uw huisarts.

BEYOURSELFNOW kan niet aansprakelijk worden gesteld eventuele lichamelijke schade en/of besmetting tijdens de cursus. Dit risico is over het algemeen bijzonder klein. Wel dient u de richtlijnen te volgen die uw cursusleider aangeeft.

 1. Cursus georganiseerd door derden
  Indien de cursus georganiseerd worden door derden of in coöperatie kunnen er wijzigingen zijn in deze algemene voorwaarden. Alle bovengenoemde verplichtingen blijven van kracht tenzij deze niet van toepassing kunnen zijn. Wijzigingen in de bovenstaande algemene voorwaarden zullen dan apart vermeld worden op de internetsite.